زبان کنترل گلستان بیماری مبتلا شدن اخبار پزشکی

زبان: کنترل گلستان بیماری مبتلا شدن اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی افسردگی مادر تکامل شناختی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که افسردگی مادر تکامل شناختی و بهره هوشی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد و این تاثیر تا 16 سالگی ادامه دارد. 

افسردگی مادر تکامل شناختی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد

افسردگی مادر تکامل شناختی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد

عبارات مهم : محققان

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که افسردگی مادر تکامل شناختی و بهره هوشی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد و این تاثیر تا 16 سالگی ادامه دارد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی یورک الرت، محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو در آمریکا که این مطالعه را انجام داده اند، می گویند: زنان زیادی در سراسر دنیا به افسردگی مبتلا می شوند و عواقب این اوضاع می تواند به کودکان آنها نیز گسترش یابد.

محققان در این مطالعه، 900 کودک سالم و مادران آنها را در سانتیاگو در شیلی در فواصل پنج ساله از ابتدای تولد کودک تا 16 سالگی مورد بررسی قرار دادند.

افسردگی مادر تکامل شناختی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد

محققان در این مطالعه بررسی کردند که مادران در این فواصل زمانی چه میزان در برابر فرزندان خود رافت و پاسخگویی داشتند و چه اندازه به تامین اقلام کمک آموزشی مناسب سن آنها مقید بودند.

در هر یک از سنجش ها، کودکان نیز با استفاده از آزمون های استاندارد بهره هوشی در زمینه توانایی های کلامی شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند و مادران نیز در زمینه علائم افسردگی آزمایش شدند.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که افسردگی مادر تکامل شناختی و بهره هوشی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد و این تاثیر تا 16 سالگی ادامه دارد. 

محققان دریافتند مادرانی که به شدت افسرده بودند به اندازه مادران غیرافسرده، به لحاظ عاطفی جهت فرزندان خود سرمایه گذاری نمی کردند و تمایلی به تهیه تجهیزات کمک یادگیری – مانند اسباب بازی یا کتاب– جهت آنها نداشتند.

این عنوان به نوبه خود بر بهره هوشی کودکان در سنین یک تا 16 سالگی تاثیر داشت و بر این اساس، استمرار و مدت این نتیجه های بیان کننده تاثیر دوام است که افسردگی بر فرزندپروری مادر و تکامل کودک دارد.

در این مطالعه میانگین امتیاز بهره هوشی کلامی جهت تمام کودکان شرکت کننده در یک مقیاس از 1 تا 19 در پنج سالگی برابر با 7.64 بود. ولی این امتیاز در کودکانی که مادران افسرده داشتند 7.30 و در کودکانی که مادران افسرده نداشتند 7.78 بود.

افسردگی مادر تکامل شناختی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد

محققان گفتند: با وجود اینکه تفاوت میان بهره هوشی از 7.78 تا 7.30 به نظر کم می رسد ولی این تفاوت به لحاظ مهارت های کلامی و واژگان کودک بسیار معنی دار است.

آنها خاطرنشان کردند که نتیجه های مطالعه آنها بیان کننده عواقب طولانی مدتی است که یک کودک به علت افسردگی مزمن مادر مجبور می شود.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که افسردگی مادر تکامل شناختی و بهره هوشی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد و این تاثیر تا 16 سالگی ادامه دارد. 

یافته های این مطالعه در شماره آوریل مجله Child Development انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | کودکان | افسردگی | مهارت های کلامی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs